Trwa komunikacja
PL | EN

Regulamin

REGULAMIN
ZWIEDZANIA I SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU
STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI
MUZEUM-ZESPÓŁ ZAMKOWY W NIEDZICY

 

Regulamin zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy ( zwany dalej „REGULAMINEM” ) określa zasady zwiedzania oraz zakupu biletów wstępu.
Dla Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy z siedzibą : Niedzica – Zamek ,
ul.Zamkowa 2, 34-441 Niedzica ( zwanym dalej „Muzeum”) organizatorem jest
Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki z siedzibą w Warszawie, 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27, posiadający osobowość prawną, wpisany do KRS 0000154779, NIP 5260250914, REGON 000791361.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

1. Muzeum zaprasza do zwiedzania swoich ekspozycji tj.:
 - ekspozycja stała Zamek i Wozownia
( od 1.05 do 30.09 – czynna codziennie 9:00 – 19:00 ,
od 1.10 do 30.04 – czynna z wyjątkiem poniedziałków 9:00 – 16:00 )
- ekspozycja stała Spichlerz
( od 1.05 do 30.09 – czynna codziennie 9:00 – 17:00
od 1.10 do 30.04 – nieczynna )
2. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia ekspozycji w terminach wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora Muzeum.
3. Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji muzeum wynosi :
- ekspozycja Zamek i Wozownia – ok. 1 godz. 15 min
- ekspozycja Spichlerz – ok. 20 min
Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum nie stanowi podstawy do reklamacji z powodu ograniczenia możliwości dostępności do niektórych ekspozycji.
4. Ekspozycję w Zamku zwiedza się w grupach z przewodnikiem muzeum ( grupa może liczyć maksymalnie 55 osób ). Usługa przewodnicka wliczona w cenę biletu.
5. Ekspozycję w Wozowni i Spichlerzu zwiedza się indywidualnie lub w grupach
zorganizowanych.

ZASADY ZACHOWANIA W MUZEUM

1. Osoby zwiedzające Muzeum zobowiązane są do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do poleceń pracowników Muzeum.
2. Teren Muzeum i ekspozycje są monitorowane.
3. Ze względów konserwatorskich mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie na terenie ekspozycji.
4. Na ekspozycjach obowiązują następujące zakazy :
- wnoszenia broni palnej,
- wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
- wnoszenia przedmiotów o dużych gabarytach,
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt ( z wyłączeniem psa przewodnika – pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa ),
- palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
- jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
- wstępu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,
- wstępu osobom zachowującym się agresywnie , zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
- wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia,

- używania dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych.

5. Fotografowanie i filmowanie na ekspozycjach bez użycia lampy błyskowej. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Wszelkie sesje fotograficzne komercyjne ( ślubne itp.) na terenie obiektów muzealnych są zakazane.
6. Dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia może zwiedzać ekspozycje Muzeum pod stałą opieką opiekuna ( nauczyciela , rodzica ).
7. Oprowadzaniem po ekspozycjach zajmują się wyłącznie przewodnicy naszego Muzeum.
8. Ze względu na historyczny charakter obiektów i związane z tym utrudnienia architektoniczne ( wąskie i niskie przejścia, różne wysokości stopni kamiennych i nierówne powierzchnie )w Muzeum należy zachować szczególną ostrożność.
9. Ze względu na wyżej opisane warunki, ekspozycji muzealnych nie mogą zwiedzać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.
10. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu zwiedzających należy bezzwłocznie opuścić ekspozycje Muzeum podporządkowując się poleceniom pracowników Muzeum.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU

ZASADY OGÓLNE

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum jest odpłatne.
2. Zakup biletów wstępu jest możliwy w kasie Muzeum oraz online za pośrednictwem strony internetowej www.zamekniedzica.pl.
3. Kasa Muzeum przyjmuje płatność w PLN oraz akceptuje karty płatnicze.
4. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej. Ceny są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ) wyrażonymi w PLN.
5. Wejście na ekspozycję Muzeum odbywa się w terminie oznaczonym na bilecie.
6. Kupiony bilet podlega elektronicznej kontroli przez pracownika Muzeum.
7. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi oraz bilety uszkodzone , których stan uniemożliwia identyfikację przez urządzenia skanujące są nieważne i nie podlegają zwrotowi.

 

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

1. Zakup biletów wstępu do Muzeum możliwy jest na stronie internetowej w zakładce
„ Kup bilet” wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
2. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Muzeum obejmuje grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora płatności PayU , ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
4. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia , tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
5. Bilet zakupiony online można wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
6. Bilety zakupione online należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych. Niedokonanie transakcji pieniężnej w ciągu 1 godziny po dokonaniu rezerwacji biletów powoduje ich automatyczne anulowanie.
7. Zakupu biletu online można dokonać najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem zwiedzania. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w kasie Muzeum.
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
9. System sprzedaży internetowej jest usługą bezpłatną.
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Muzeum.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r., poz. 2519) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym zwiedzający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

ZWROTY

1. Bilety wstępu do Muzeum zakupione przez internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie ( z wyjątkiem zapisu pkt 2 poniżej-). Stosownie do treści art. 38 pkt.12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2017r. poz. 683 z późn.zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.
2. W wyjątkowych przypadkach , gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, posiadacz biletu może oddać zakupiony bilet z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
- zwroty za bilety zakupione w kasie Muzeum są dokonywane w kasie Muzeum
- w przypadku płatności kartą zwrot nastąpi na kartę, z której dokonana była płatność
- zwroty za bilety zakupione online dokonywane są bezpośrednio na konto , z którego została dokonana płatność za zwracany bilet.

W w/w przypadkach warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie zakupionego i niewykorzystanego biletu oraz dokumentów potwierdzających dokonania transakcji zakupu.

REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu biletów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Muzeum shsniedzica@wp.pl
W reklamacji kupujący powinien podać :
- numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja
- przyczynę reklamacji oraz opis sytuacji, której dotyczy
- imię, nazwisko
- adres e-mail
- nr telefonu
2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności PayU i rozpatrzona przez niego ( termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez kupującego.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy z siedzibą 34-441 Niedzica , ul. Zamkowa 2; e-mail : shsniedzica@wp.pl .
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy związanej z zakupem biletu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zamówienia , niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art.6 ust.1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi tj. podmiotom realizującym płatności elektroniczne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
7. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.